Tết đến muốn kiếm tiền sài tết em Shuri Yamamoto đã xin vào công việc giúp việc nhà , nhưng chủ nhà lại có một bài kiểm tra sơ bộ . Anh em xem coi bài kiểm tra đó là gì nhé