Hàng tháng Honoka Tsujii lãnh lương của một nhân viên kế toán , vì chi tiêu gia đình qua nhiều nên tiền lương đó không thể nào trang trãi nổi . Do đó em đã gợi ý với giám đốc cho em ấy làm thêm